СТАТУТ

Усвојен на Оснивачкој скупштини ЗДРАВЕ СРБИЈЕ, 01.02.2019. године, Чајетина

1. ДЕО ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. Предмет статута

Овим Статутом политичка странка ЗДРАВА СРБИЈА (у даљем тексту: Странка) уређује и утврђује: свој назив, знак, седиште, циљеве, начин информисања јавности, права и обавезе чланова/ица, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од значаја за чланство и рад Странке.

Члан 2. Основна начела организовања и деловања

Политичка странка ЗДРАВА СРБИЈА своја права и права својих чланова, као и права органа темељи на доследном поштовању Устава, закона, програма, овог статута и других општих аката.

Члан 3. Назив и седиште, печат и знак, представљање и заступање

Назив политичке странке је: ЗДРАВА СРБИЈА (у даљем тексту: странка). Скраћени назив је: ЗС. Уз пуни назив у правном промету и политичком деловању користи се и скраћени назив. Политичка странка има седиште у Чајетини.

Члан 4. Печат, штамбиљ и заштитни знак

Странка има свој печат, штамбиљ и заштитни знак. Визуелни идентитет Странке је комбинација: зелене, златне, црвене и беле боје. Печат странке је округлог облика, пречника 30 мм, са натписом ЗДРАВА СРБИЈА, исписаним српским језиком, ћириличним писмом. У средини печата је стилизован цвет дрена, симбол здравља, отпорности и дуговечности, као заштитни знак Странке, а испод знака се налази назив места седишта политичке странке – Чајетина, исписан српским језиком, ћириличним писмом. Статут Здраве Србије Штамбиљ је димензија 25 х 50 милиметара а садржи назив Странке, простор за деловодни број и датум. Председништво утврђује број печата, као и начин употребе и руковања печатом.
ЗАСТАВА Основна поставка заставе ЗС: бела контура главе орла и једног његовог крила, у црвеном кругу, на црвеној позадини и златним исписом имена “Здрава Србија” у позадини.

Члан 5.

Политичка странка ЗДРАВА СРБИЈА је правно лице уписано у Регистар политичких странака. Странку представља и заступа председник/ца Странке. Председник/ца може овластити друга лица да привремено заступају и представљају Странку у складу са овим Статутом, уколико је председник/ца, због обављања других дужности или разлога више силе, спречен да то лично чини. Овлашћења другом лицу да привремено представља странку преноси се на лица која, по хијерерахији, одмах иза председника/це заузимају позицију у Странци.

Члан 6. Програмски циљеви

Програмски циљеви Здраве Србије су:

 1. Одговорна национална и државотворна политика, очување национлног идентитета и побољшање положја српског народа у региону и дијаспори,
  Поштовање Устава, владавина права, борба против криминала и корупције
 2. Очување територије и обезбеђивање политичких и економских услова за останак српског народа на Косову и Метохији.
  Децентрализација власти која треба да јача привредне, образовне и културне потенцијале јединица локалне самоуправе и омогући њихову већу самосталност у раду
 3. Спољна политика заснована на очувању националних, културних и економских интереса Срба и базирана на војној неутралности
 4. Развој тржишне и друштвено одговорне економије, подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва
 5. Унапређење привредне делатности, нарочито у области пољопривреде и народног стваралаштва, уз очување здраве животне средине и подстицање равномерног регионалног развоја.
  Подстицање младих нараштаја на бављење пољопривредом и враћање селима
 6. Подстицање партнерства јавног, приватног и цивилног сектора у области заштите природе, очувања животне средине и одрживог развоја.
 7. Представљање српских привредника у међународним токовима ради унапређења производње и промета производа заштићених географским ознакама порекла
 8. Очување и унапређење традиционалних вредности српског друштва, посебно Статут Здраве Србије српских села и неговање породице и традиционалних породичних вредности
 9. Подстицање стваралаштва у свим областима привреде, духовности и културе.
  Унапређење здравствене заштите становништва и области образовања

2. ДЕО ЧЛАНСТВО

Члан 7.

У Странку се може учланити сваки пунолетни грађанин, држављанин Републике Србије који прихвата програмска начела, циљеве и Статут Странке и спреман је да ради на њиховом остваривању, ако није члан неке друге политичке странке и ако није професионално или политички компромитован. Чланство у Странци стиче се кад општински одбор у року од 30 дана да сагласност на својеручно потписану приступницу. Ако општински одбор у наведеном року не одлучи да је сагласност дата нити ускрати сагласност у року од 30 дана од пријема приступнице, сматра се да је сагласност дата. На ускраћивање сагласности може да се изјави жалба Извршном одбору, у року од осам дана. Изузетно, чланство у Странци може се стећи одлуком Извршног одбора, на предлог председника Странке, Председништва Странке, председника Извршног одбора Странке или Извршног одбора Странке. Странка има и почасне чланове које, на предлог председника Странке, бира Главни одбор.

Члан 8. Права и обавезе члана

Члан Странке има право да учествује у деловању Странке, да бира и буде биран у њене органе и да при учешћу у раду органа Странке без икаквих последица износи мишљења и заузима ставове о питањима о којима се расправља и одлучује. Члан Странке стиче право да бира и буде биран у органе Странке протеком рока од шест месеци од дана пријема у Странку. Члан Странке има право да даје предлоге и иницијативе у складу са Програмом, политиком и Статутом Странке. Члан Странке има право да буде стално и правовремено обавештен од стране Странке о њеном деловању и акцијама. Члан Странке има право на заштиту ако буде дискредитован или му права буду угрожена због припадности Странци или вршења страначких послова. Члан Странке је дужан да шири идеје које заступа Странка, спроводи њену политику, чува и унапређује углед Странке, залаже се за успех на изборима, плаћа чланарину и према својим могућностима материјално помаже Странку. Члан који није измирио редовне обавезе плаћања чланарине не може да буде биран за кандидата за јавне или страначке функције. Питања плаћања чланарине и материјалне помоћи Странци уређују се Правилником о чланарини који доноси Извршни одбор Странке. Сва права и обавезе члана Странке остварују се без дискриминације по основу пола.

Члан 9. Престанак чланства

Чланство у Странци престаје писменом изјавом о иступању, брисањем из евиденције чланова и искључењем.

Члан 10.

Брисање из евиденције чланства
Члан Странке брише се из евиденције чланова због ступања у другу странку или иступања у јавности у име друге странке; кандидовања на изборима без сагласности Странке; повреде одлуке Странке о оснивању и саставу посланичке или одборничке групе; повреде одлуке Странке о начину понашања и гласања у посланичкој или одборничкој групи, извршним органима и другим телима. Предлог за брисање из евиденције чланова подносе општински одбор или Извршни одбор. Одлуку о брисању из евиденције чланова доноси Извршни одбор, а ако је предлог поднео Извршни одбор одлуку доноси Председништво. Одлуку спроводи секретаријат Странке.

Члан 11. Дисциплинска одговорност
Члан Странке подлеже дисциплинској одговорности ако политички делује супротно Програму и политичким ставовима Странке; повреди Статут и нанесе штету Странци; не извршава одлуке органа Странке за које је задужен или поступа супротно њима; ако не врши дужности које има као члан Странке (члан 8. Статута) неовлашћено износи у јавност расправе, закључке и писани материјал са седница органа Странке. Дисциплинске мере су писмена опомена и искључење из Странке. Уместо друге писмене опомене увек се изриче искључење.

Члан 12. Дисциплински поступак
Предлог за изрицање дисциплинске мере могу поднети општински одбор или Председништво Странке. О томе да ли ће бити изречена дисциплинска мера и која, одлучује Дисциплинска комисија. На одлуку Дисциплинске комисије може да се изјави жалба Извршном одбору, у року од осам дана, а његова одлука је коначна. Од доношења првостепене одлуке до коначности одлуке о искључењу, члану мирују права и обавезе у Странци. Дисциплински поступак је хитан и уређује се Правилником о дисциплинском поступку.

3. Део Oргани и организација странке

Централни органи странке

Члан 13. Појам и врсте централних органа

Централни органи Странке су органи чија се надлежност простире на целој територији Србије.
Централни органи су:

 1. Скупштина
 2. Главни одбор
 3. Председник и потпредседници
 4. Председништво
 5. Извршни одбор
 6. Политички савет
 7. Секретар
 8. Одбори: за пољопривреду, предузетништво, образовање, младе, екологију, грађане Србије у расејању, верске заједнице…
 9. Надзорни одбор

Рад централних органа је јаван. Изузетно, орган може искључити јавност, о чему одлучује непосредно пре почетка заседања. У раду централних органа Странке учествује минимум 1/3 припадница женског пола.

Члан 14. Скупштина Странке – Надлежност

Скупштина је највиши орган Странке. Скупштина је надлежна да:

 1. Усваја Програм и Статут Странке и његове измене и допуне
 2. Доноси одлуке, декларације и препоруке
 3. Бира Главни одбор, председника Странке и потпредседнике Странке
 4. Одлучује о престанку рада Странке
 5. Врши друге послове одређене овим Статутом

Скупштина усваја извештај о раду Главног одбора између два заседања Скупштине.
Скупштина доноси пословник о свом раду.

Члан 15. Састав

Скупштину чини највише 300 скупштинара. Скупштинаром се постаје по функцији или избором од стране општинског одбора. Скупштинари по функцији јесу сви чланови Главног одбора и сви чланови Председништва Омладине Странке. Сваки општински одбор бира од 1 до 5 скупштинара међу члановима општинског огранка. У случају када је број скупштинара који се бира већи од 3, најмање један скупштинар обавезно мора бити члан Странке који нема никакву страначку функцију. Број скупштинара које бира општински одбор одређује Извршни одбор, водећи рачуна о резултатима постигнутим на изборима, квалитету и величини општинског огранка.

Члан 16. Заседање

Изборна Скупштина се сазива најмање једном у четири године.
Скупштину могу сазвати:

 1. Председник Странке
 2. Главни одбор
 3. Више од једне трећине општинских одбора

Сазивањем Скупштине одређују се време и место одржавања Скупштине и дневни ред. На предлог Председника Странке или Главног одбора једном годишње може се одржати радна Скупштина, на којој се чланови Скупштине обавештавају о раду странке у претходних годину дана и плановима за наредни период.

Члан 17. Начин доношења одлука

Скупштина пуноважно одлучује на заседању на коме је присутна већина од укупног броја скупштинара.
О свим питањима Скупштина одлуке доноси већином гласова од укупног броја скупштинара, а о процедуралним питањима – већином гласова присутних скупштинара.

Члан 18. Начин гласања

Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, ако овим Статутом није друкчије одређено. Органе Странке Скупштина бира тајним гласањем, у поступку који утврди својим пословником.

Члан 19. Главни одбор Странке – Надлежност

Главни одбор је највиши орган Странке између две Скупштине, који за то време утврђује политику у складу са Програмом Странке и одлукама Скупштине. Главни одбор је надлежан и да:

 1. Предлаже Скупштини Програм и Статут Странке, њихове измене и допуне и Пословник о раду Скупштине
 2. Усваја измене и допуне Програма и Статута Странке, на предлог Председништва уз обавезу подношења Скупштини на потврђивање
 3. Одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима
 4. Одлучује о ступању и иступању из коалиција на нивоу Републике Србије
 5. Усваја изборне листе кандидата за посланике у Народној скупштини Републике Србије
 6. Одлучује о ступању и иступању из републичких органа извршне власти у Србији
 7. Одлучује о удруживању политичке странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању политичке странке
 8. Бира и разрешава, изузетно, потпредседника Странке, на предлог председника Странке
 9. Бира и разрешава, на предлог председника Странке, чланове Председништва
 10. Бира и разрешава Извршни одбор и Надзорни одбор
 11. Бира и разрешава Дисциплинску комисију на предлог председника Странке и доноси Правилник о дисциплинском поступку
 12. Расправља и одлучује о свим питањима битним за Странку, као и о политичким приликама у земљи, врши друге послове одређене овим Статутом.

Главни одбор може да одлучује и о питањима из надлежности Скупштине, уз обавезу да донете одлуке поднесе на потврђивање Скупштини.
Главни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду између две скупштине. Главни одбор доноси пословник о свом раду.

Члан 20.

Главни одбор чине чланови по функцији, чланови које бира Скупштина и чланови које избором кооптира Главни одбор. Свим члановима Главног одбора мандат траје до наредне Скупштине. Чланови Главног одбора по функцији јесу председник Странке, потпредседници Странке, изабрани чланови Председништва, председник Извршног одбора, председник Политичког савета и председник Омладине Здраве Србије. Скупштина бира 100 чланова Главног одбора, са коначних листа изборних подручја и са листе Омладине Странке. Главни одбор бира, на предлог председника Странке, највише 24 кооптирана члана, као и кооптиране чланове из иностранства. Председници општинских и градских одбора који нису чланови Главног одбора, као и народни посланици и министри који нису чланови Главног одбора, учествују у раду Главног одбора. Главни одбор може одлучити да они у неком питању гласају, на предлог председавајућег, и тада улазе у кворум. Председник и потпредседници Странке истовремено су и председник и потпредседници Главног одбора.

Члан 21. Избор чланова Главног одбора

Скупштина бира чланове Главног одбора са одвојених листа изборних подручја и са листе Омладине Странке. Број изборних подручја и број чланова који се бирају са сваког изборног подручја одређује Извршни одбор, водећи рачуна о резултатима постигнутим на изборима, квалитету и величини општинског огранка. Са листе Омладине бира се 10 чланова Главног одбора. Кад одреди број чланова који се бирају са сваке листе, Извршни одбор одређује број кандидата (од 1 до 4) које поједини општински одбори кандидују за Главни одбор, водећи рачуна о величини, квалитету општинског огранка и резултатима постигнутим на изборима. Коначне листе кандидата саставља Извршни одбор од кандидата које су предложили општински одбори, председништво Омладине и кандидата које предложи председник Странке. Ако члану Главног одбора изабраном са листе престане чланство у Главном одбору, члан Главног одбора постаје први наредни члан са исте листе.

Члан 22. Заседање

Главни одбор састаје се најмање једном у три месеца. Седницу Главног одбора сазива председник Странке или 1/3 чланова Главног одбора. Сазивањем седнице одређују се време и место одржавања Главног одбора и дневни ред.

Члан 23. Начин доношења одлука и кворум

Главни одбор пуноважно одлучује на седници на којој је присутна већина од укупног броја чланова Главног одбора. Чланови Главног одбора кооптирани из иностранства не улазе у кворум. Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних са правом гласа односно, кад је овим Статутом предвиђено – већином гласова присутних чланова Главног одбора. О предлогу Програма и Статута, изменама и допунама Програма и Статута, избору и разрешењу потпредседника Странке, чланова Председништва и председника Извршног одбора, о евентуалном неучествовању на изборима на свим нивоима и о ступању и иступању из коалиција у Србији, Главни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 24. Начин гласања

Гласање о избору и разрешењу чланова Председништва и председника Извршног одбора је тајно. Остала гласања су јавна, ако Главни одбор другачије не одлучи.

Члан 25. Санкција за одсуствовање са седница

Члану Главног одбора који неоправдано одсуствује са три седнице, престаје мандат у Главном одбору.

Члан 26. Председник Странке – Надлежност

Председник Странке представља и заступа Странку у земљи и иностранству, руководи организацијом, одређује послове потпредседницима и усклађује и надзире деловање Странке. Председник Странке је надлежан и да:

 1. Предлаже Председништву одлуке из надлежности Председништва
 2. Непосредно координира рад посланичке групе у Народној скупштини Републике Србије по питањима о којима Главни одбор Странке није заузео став
 3. Предлаже Скупштини кандидате за потпредседнике Странке
 4. Предлаже Главном одбору избор и разрешење потпредседника Странке
 5. Предлаже Главном одбору листу кандидата за чланове Председништва са њиховим задужењима и кандидата за председника Извршног одбора
 6. Даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органима
 7. Врши друге послове одређене овим Статутом. Председник Странке је одговоран за спровођење одлука Скупштине и Главног одбора и о томе подноси извештај Скупштини и Главном одбору.

Председник Странке може обуставити од извршења одлуку Председништва и Извршног одбора и вратити је на поновно одлучивање. Ако при поновном одлучивању буде донета иста одлука, у наредних 15 дана сазива се седница Главног одбора.

Члан 27. Кандидовање

За председника Странке може бити кандидован сваки члан Странке кога предложи најмање 10 општинских одбора или 50 скупштинара својим потписом. Кандидат за председника Странке дужан је да предложи програмску платформу Странке и листу кандидата за потпредседнике Странке.

Члан 28. Избор и трајање мандата

Скупштина бира председника Странке тајним гласањем и његов мандат траје четири године. Председнику странке може истећи мандат и пре предвиђеног рока уколико самоиницијативно поднесе оставку на ту функцију. За председника Странке изабран је кандидат који у првом кругу гласања освоји већину гласова од укупног броја скупштинара. Ако на изборима учествује један кандидат и не освоји потребну већину гласова,
поступак кандидовања и избора се понавља. Ако на изборима учествује више кандидата, а ниједан од њих не освоји потребну већину у првом кругу гласања, гласање се понавља између два кандидата који су освојили највећи број гласова, а изабран је кандидат који освоји више гласова у другом кругу.
Избором председника Странке усвојена је и програмска платформа коју је предложио.

Члан 29. Потпредседници Странке – Број и овлашћења

Број потпредседника Странке које бира Скупштина одређује кандидат за председника Странке.
Потпредседници помажу председнику Странке у раду и врше послове које им он одреди. Сваки потпредседник Странке обавезно има задужење које му одређује председник Странке.
Председника Странке замењује потпредседник кога он овласти.

Члан 30.

Кандидате за потпредседнике Странке предлаже кандидат за председника Странке. Гласањем за кандидата за председника Странке истовремено се гласа за кандидате за потпредседнике Странке које је он предложио. Избором председника. Странке за потпредседнике су изабрани кандидати које је он предложио.

Члан 31. Избор потпредседника Странке од стране Главног одбора

Ако потпредседнику Странке престане мандат пре времена на које је изабран, председник Странке може, изузетно, предложити Главном одбору да изабере новог потпредседника Странке. Потпредседник Странке изабран је већином гласова од укупног броја чланова Главног одбора. Ако председник Странке предложи Главном
одбору више кандидата за потпредседника Странке, изабран је кандидат који освоји највише гласова.

Члан 32. Председништво Здраве Србије – Надлежност

Председништво учествује у стварању и вођењу политике Странке, расправља о свим питањима битним за њен рад и даје предлоге председнику Странке и Главном одбору у питањима из њихове надлежности.
Председништво је надлежно и да:

 1. Предлаже Главном одбору одлуке о учешћу на изборима на свим нивоима
 2. Предлаже Главном одбору одлуку о ступању и иступању из коалиција на републичком нивоу, као и изборну листу кандидата за посланике у Народној скупштини Републике Србије
 3. Доноси Пословник о раду посланичке групе у Народној скупштини Републике Србије
 4. Детаљније прописује услове које морају да испуне кандидати за посланике
 5. Одређује услове које морају да испуне кандидати за чланове Владе и функционере у органима власти, јавним предузећима и установама у Републици Србији
 6. Одређује кандидате за чланове Владе и функционере у органима власти, јавним предузећима и установама у Републици Србији
 7. Бира и разрешава председника посланичке групе у Народној скупштини Републике Србије
 8. Бира и разрешава директора Странке
 9. Бира и разрешава председника и чланове Политичког савета
 10. Распушта покрајински одбор и укида њихове одлуке и друге акте који су супротни овом Статуту и политици Странке, поставља привремени покрајински одбор и одређује његова овлашћења
 11. Стара се о информисању, и о јавном објављивању аката путем интернета, оснива информативну службу Странке, именује потпарола Странке и бира и разрешава главне и одговорне уреднике страначких публикација
 12. Усваја програм изборне кампање и даје сагласност на план изборне кампање на предлог изборног штаба
 13. Даје сагласност за организовање клубова пријатеља Странке у иностранству
 14. Доноси Правилник о раду стручних служби, на предлог секретара Странке
 15. Оснива одборе за поједина стручна питања од значаја за вођење политике Странке, усклађује њихов рад и доноси пословник о раду
 16. Утврђује и води кадровску политику странке, водећи рачуна о равноправности полова, формира савет за кадровска питања и доноси пословник о његовом раду
 17. Доноси План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца у органима Странке и приликом предлагања кандидата за избор посланика и одборника
 18. Оснива комисије за поједине послове из надлежности Председништва
 19. Одлучује о ступању и иступању из коалиција на покрајинском, градском и општинском нивоу на предлог Покрајинског односно Извршног одбора
 20. Даје сагласности на активности Омладине Здраве Србије, разматра и усваја извештаје о њеном раду и по потреби сазива скупштину
 21. Планира политичке скупове и политичке активности Странке
 22. Доноси одлуке о организовању политичких скупова
 23. Врши друге послове одређене овим Статутом.

Изузетно, Председништво може да донесе одлуку у питању из надлежности Главног одбора, уз обавезу да је поднесе на потврду на првој наредној седници Главног одбора. Председништво доноси пословник о свом раду.
Чланови Председништва Странке су дужни да најмање једном у шест месеци Главном одбору поднесу извештај о свом раду.

Члан 33. Састав и овлашћења

Председништво чине председник Странке, потпредседници Странке, изабрани чланови Председништва у броју који одреди председник Странке, председник Извршног одбора, председник Политичког савета, председник посланичке групе у Народној скупштини Републике Србије, секретар Странке и председник Омладине.
Чланове Председништва бира Главни одбор на предлог председника Странке. Гласањем за листу кандидата коју предложи председник Странке бирају се сви чланови Председништва. Седнице Председништва сазива и њихов дневни ред предлаже председник Странке. Седницама Председништва председава председник Странке.
Мандат Председништва траје четири године. Гласања су јавна, ако Председништво другачије не одлучи. Одлуке се доносе већином гласова од броја присутних чланова Председништва. Председници покрајинских одбора редовно се позивају на седнице.

Члан 34. Избршни одбор Странке – Надлежност

Извршни одбор је надлежан да:

 1. Усклађује и надзире рад локалних органа Странке
 2. На образложен захтев градских и општински одбора предлаже Председнишву Странке ступање и иступање из коалиција на градском и општинском нивоу, ступање и иступање из локалних органа власти
 3. Доноси пословнике о раду одборничких група
 4. Доноси пословнике о раду скупштина, градских и општинских одбора (у даљем тексту територијалних огранака и одбора)
 5. Доноси пословнике о раду територијалних одбора
 6. Потврђује избор председника територијалних одбора
 7. Именује председнике окружних одбора
 8. Потврђује кандидатуре за градоначелнике и председнике општина
 9. Суспендује и распушта територијалне одборе и укида њихове одлуке и друге акте који су супротни овом Статуту и политици Странке
 10. Разрешава председника општинског одбора и именује привременог председника општинског одбора
 11. У случају неизвршавања обавезе организовања скупова чланства може да разреши председника градског и општинског одбора и распусти градски и општински одбор
 12. Припрема Странку и страначку организацију за изборе, формира изборне штабове и предлаже Председништву план изборних кампања
 13. Одлучује о организовању и ширењу Странке, о оснивању окружних, градских и општинских одбора и о подели Странке по регионима и окрузима
 14. Сазива, по потреби, скупштине територијалних огранака
 15. После распуштања општинског, односно градског одбора, поставља привремени општински, односно градски одбор и одређује његова овлашћења
 16. Решава спорове између локалних органа Странке
 17. Поставља поверенике у општинама где није основан општински одбор
 18. Оснива комисије за поједине послове из надлежности Извршног одбора
 19. Извршава одлуке Главног одбора и Председништва странке
 20. Врши друге послове одређене овим Статутом.

Председник и чланови Извршног одбора су дужни да најмање једном у шест месеци Главном одбору поднесу извештај о своме раду.
Извршни одбор доноси пословник о свом раду.

Члан 35. Састав и избор

Извршни одбор чине председик и чланови у броју који Главном одбору предложи кандидат за председника Извршног одбора, од којих је бар један млађи од 29 година живота. Кандидата за председника Извршног одбора предлаже председник Странке. Кандидат за председника Извршног одбора предлаже кандидате за чланове Извршног одбора. Председник Извршног одбора изабран је већином гласова од укупног броја чланова Главног одбора. Избором председника Извршног одбора изабрани су и чланови Извршног одбора. Ако кандидат за председника Извршног одбора не буде изабран, председник Странке предлаже новог кандидата.

Члан 36. Избор потпредседника Извршног одбора и разрешење председника и члана Извршног одбора

Одмах по избору Извршног одбора, Извршни одбор бира најмање два потпредседника Извршног одбора, из реда својих чланова. На предлог најмање једне трећине чланова Главног одбора или председника Странке, Главни одбор може разрешити председника Извршног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Главног одбора. Разрешењем председника Извршног одбора, као и у другим случајевима престанка његовог мандата, престаје мандат и потпредседницима и осталим члановима Извршног одбора. Председник Извршног одбора може изузетно да разреши члана Извршног одбора и уместо њега именује новог члана, уз обавезу обавештавања Главног одбора.

Члан 37. Овлашћења председника Извршног одбора

Председник Извршног одбора предлаже Главном одбору програм рада Извршног одбора; прати извршење одлука Извршног одбора; одређује задужења члановима Извршног одбора, управља финансијама странке, потписује финансијска документа одобрава отварање подрачуна и израду печата локалним органима странке, одређује лице које преузима печат, документацију и имовину распуштеног локалног одбора и врши друге послове одређене овим Статутом и Пословником о раду Извршног одбора. За подношење извештаја и вођење књига као и контактирање са надлежним државним органима задужен је председник Извршног одбора или друго лице које овласти Председништво странке. Председник Извршног одбора сазива седнице Извршног одбора, предлаже дневни ред и председава седницама.

Члан 38. Начин доношења одлука и кворум

Извршни одбор пуноважно одлучује на седници на којој је присутна већина од укупног броја чланова Извршног одбора. Чланови Председништва имају право да учествују у раду и гласају на седницама Извршног одбора, али не улазе у кворум. Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних са правом гласа.Мандат Извршног одбора траје четири године.

Члан 39. Политички савет Здраве Србије

Политички савет је орган Странке који разматра стратешка и актуелна политичка питања од значаја за деловање Странке. Политички савет у свом саставу поред чланова из реда чланства Странке, по правилу, има и нестраначке јавне личности. Надлежности Политичког савета утврђују се правилником који доноси Председништво Странке.

Члан 40. Секретар Здраве Србије – Надлежност
Секретар је надлежан и да:

 1. Организује, управља и руководи радом служби Странке које врше стручне и административне послове
 2. Предлаже Председништву Правилник о раду стручних служби Странке
 3. Врши друге послове одређене овим Статутом

Секретар извршава налоге председника Странке, председника Извршног одбора и Председништва.

Члан 41. Избор и разрешење

Секретар бира и разрешава Председништво, већином гласова од укупног броја чланова Председништва.

Територијално  Уређење

Члан 42. Огранци и одбори

Странка има огранке установљене на територијалном принципу. Огранци Странке су покрајински, окружни, градски, општински и месни. Сваки члан Странке припада огранцима према месту свог пребивалишта. Рад органа огранака Странке је јаван. Изузетно, орган може искључити јавност, о чему одлучује непосредно пре почетка заседања.

Члан 43. Покрајински одбор – Скупштина покрајинског огранка

Скупштина покрајинског огранка сазива се најмање једном у четири године. Скупштину могу сазвати председник покрајинског одбора и изузетно Извршни одбор Странке. Скупштинаром покрајинског огранка се постаје по функцији или избором од стране општинског одбора. Скупштинари по функцији јесу сви чланови Главног одбора са територије Аутономне покрајине. Сваки општински одбор бира од 1 до 3 скупштинара међу чланови општинског огранка. Број скупштинара које бира општински одбор одређује Извршни одбор, водећи рачуна о величини, квалитету општинског огранка и резултатима постигнутим на изборима. Скупштина покрајинског огранка надлежна је да:

 1. Усваја извештаје о раду Покрајинског одбора
 2. Бира и разрешава чланове Покрајинског одбора

Поступак избора и разрешења чланова Покрајинског одбора уређује се Пословником о раду Скупштине покрајинског огранка који доноси Покрајински одбор.

Члан 44. Састав Покрајинског одбора

Покрајински одбор чини 15 чланова које бира Скупштина покрајинског огранка. Покрајински одбор бира председника и потпредседнике из својих редова. Председник Покрајинског одбора сазива седнице Покрајинског одбора најмање једном у месец дана, предлаже њихов дневни ред и председава седницама. Чланови Извршног одбора са територије покрајине, председник посланичке групе у Скупштини покрајине, као и председник Покрајинског одбора Омладине Здраве Србије присуствују седницама Покрајинског одбора, гласају, али не улазе у кворум. Покрајински одбор има свој печат. Печат Покрајинског одбора је округлог облика. У средини печата је знак Здраве Србије, испод кога је текст Здрава Србија – Покрајински одбор, после чега се наводи назив покрајине.

Члан 45. Надлежност Покрајинског одбора

Покрајински одбор је надлежан да:

 1. Спроводи политику Странке на територији аутономне покрајине
 2. Усваја листу кандидата за покрајинске посланике
 3. Предлаже Председништву одлуку о ступању и иступању из коалиција на покрајинском нивоу, одлуку о ступању у покрајинске органе и иступању из њих
 4. Одређује кандидате за функционере у покрајинским органима, јавним предузећима и установама
 5. Бира и разрешава председника посланичке групе у Скупштини аутономне покрајине
 6. Усклађује рад покрајинске посланичке групе
 7. Доноси пословник о раду покрајинске посланичке групе
 8. Утрврђује и извршава план изборне камапње за покрајинске изборе
 9. Организује покрајински изборни штаб
 10. Доноси пословник о свом раду и пословник о раду скупштине покрајинског огранка
 11. Врши друге послове одређене овим Статутом и актима Председништва.

Председник и чланови Покрајинског одбора су дужни да најмање једном у шест месеци Председништву Странке поднесу извештај о раду.

Члан 46. Окружни одбор – Састав

Окружни одбор чине председник окружног одбора и председници општинских, односно градских одбора са територије округа. Председника окружног одбора именује Извршни одбор из редова чланова Странке са територије округа. Седнице окружног одбора сазива председник окружног одбора или члан Извршног одбора који је задужен за тај округ, најмање једном месечно. Посланици, чланови Главног одбора са територије округа позивају се на седнице окружног одбора. Председник окружног одбора Омладине Здраве Србије позива се на седнице окружног одбора, гласа, али не улази у кворум. Окружни одбор има свој печат − печат окружног одбора. Печат окружног одбора је округлог облика. У средини печата је знак Здраве Србије, испод кога је текст Здрава Србија − Окружни одбор, после чега се наводи назив округа.

Члан 47. Надлежност окружног одбора

Окружни одбор је надлежан да:

 1. Разматра организациона питања на нивоу округа и предлаже Извршном одбору мере које су потребне за јачање организације Странке
 2. Обједињује и координира рад свих општинских огранака на територији окружног одбора
 3. Усаглашава општинске интересе са интересима на територији округа
 4. Организује окружни изборни штаб, организује и координира све изборне активности у изборној кампањи и одговара за њихово извршење
 5. Одобрава, иницира, прати и координира организовање политичких трибина и других скупова у округу
 6. Помаже оснивање општинских одбора
 7. Разматра извештаје општинских одбора из општина које немају статус градске општине
 8. Скупља све врсте информација о локалним приликама и о томе редовно извештава Извршни одбор
 9. Врши друге послове одређене овим Статутом и актима Извршног одбора.

Окружни одбор дужан је да о свом раду и донесеним одлукама редовно обавештава Извршни одбор, на начин који одреди Извршни одбор. Извршни одбор може у случају нечињења окружног одбора да преузме све или део његових надлежности. Председник и чланови Окружног одбора су дужни да најмање једом у шест месеци Извршном одбору поднесу извештај о свом раду, а у аутономним покрајинама и Покрајинском одбору.

Члан 48. Општински огранак

Општински огранак чине сви чланови Странке са територије једне општине.

Члан 49. Органи Општинског огранка

Органи општинског огранка су:

 1. Скупштина општинског огранка
 2.  Општински одбор
 3. Председник општинског одбора

Члан 50. Скупштина општинског огранка

Скупштина је највиши орган општинског огранка и сазива се најмање једном у четири године. Скупштину општинског огранка сазива председник општинског одбора, а изузетно Извршни одбор. Скупштина општинског огранка може се организовати и по делегатском принципу. Скупштина општинског огранка:

 1. Бира и разрешава председника, потпредседника и чланове општинског одбора
 2. Разматра и усваја извештај председника о раду општинског одбора између две седнице
 3. Обавља друге послове из своје надлежности

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова општинског огранка. Начин рада и функционисања скупштине општинског огранка детаљније се уређују Пословником о раду скупштине општинског огранка који доноси Извршни одбор.

Члан 51. Избор и разрешење председника општинског одбора и општинског одбора

Кандидат за председника оштинског одбора може бити сваки члан Странке са територије огранка кога предложи 10% чланова Странке из општинског огранка. Један члан Странке може подржати само једног кандидата за председника општинског одбора. Кандидат за председника општинског одбора предлаже кандидата за потпредседника општинског одбора. Гласањем за кандидата за председника општинског одбора истовремено се гласа за кандидата за потпредседника општинског одбора кога је он предложио. Избором председника општинског одбора изабран је и потпредседник општинског одбора. Избор председника и потпредседника врши се тајним гласањем у складу са одредбама Пословника о раду скупштине општинског огранка. Мандат председнику може престати и пре истека времена на које је биран оставком, разрешењем услед опозива или разрешењем од стране Извршног одбора.
Опозив може покренути:

 1.  1/3 чланова огранка Странке
 2. 2/3 чланова општинског одбора

Поступак избора и престанка мандата председника и потпредседника општинског одбора ближе се одређује Пословником о раду општинског одбора, који доноси Извршни одбор.

Члан 52. Избор и разрешење чланова општинског одбора

Кандидат за члана општинског одбора може бити сваки члан огранка кога предложи најмање 1% чланова Странке из општинског огранка. Један члан Странке може да подржи само једног кандидата који се бира. За чланове општинског одбора изабрани су кандидати који у оквиру броја који се бира добију највећи број гласова. За члана општинског одбора бира се најмање један кандидат који је млађи од 29. година живота и најмање један кандидат који је припадник мање заступљеног пола, у складу са одредбама Правилника о раду скупштине општинског огранка. Чланове општинског одбора разрешава Скупштина огранка на начин и по поступку утврђеном за избор. Избор чланова општинског одбора врши се тајним гласањем.

Члан 53. Општински одбор

Општински одбор руководи радом општинског огранка између две скупштине. Општински одбор оснива се у општинском огранку који има најмање 30 чланова. Извршни одбор може, због локалних прилика, одлучити да тај број буде мањи. Општински одбор чине председник, потпредседник општинског одбора, чланови изабрани на Скупштини општинског огранка и чланови које избором кооптира општински одбор. На Скупштини општинског огранка бира се од 7 до 15 чланова општинског одбора. Општински одбор може избором да кооптира највише до 20% од укупног броја чланова које је изабрала Скупштина општинског огранка, најраније три месеца после избора општинског одбора. Мандат општинског одбора траје до наредне Скупштине општинског огранка. Ако члану општинског одбора изабраном на Скупштини општинског огранка престане чланство у општинском одбору, члан општинског одбора постаје први наредни кандидат који на Скупштини није био изабран у општински одбор. Општински одбор може да оснује стална и повремена радна тела, ради ефикаснијег обављања послова из своје надлежности.

Члан 54. Надлежност општинског одбора

Општински одбор је надлежан да:

 1. Шири идеје и популаризује Програм Странке и њену организацију на целој територији општине
 2. Спроводи ставове Странке и одговара за њихово извршење
 3. Одређује политику на локалном нивоу, прати њено остварење у локалним органима и о томе извештава окружни одбор
 4. Утврђује листу кандидата за одборнике
 5. Потврђује избор председника месног одбора и разрешава председника месног одбора и распушта месни одбор
 6. Предлаже Председништву Странке кандидате за посланике
 7. Предлаже Извршном одбору кандидате за градоначелнике и председнике општина
 8. Изузетно, у случају престанка мандата потпредседнику, општински одбор бира потпредседника на предлог председника општинског одбора
 9. Доставља образложен захтев Извршном одбору за ступање и иступање из коалиција на општинском, односно градском нивоу, ступање у локалне органе и иступање из њих
 10. Организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово извршење
 11. Иницира и организује политичке трибине и друге скупове на својој територији
 12. Учествује у решавању свих локалних проблема
 13. Прикупља све информације о локалним приликама и доставља их окружном одбору
 14. Даје сагласност на активности општинског одбора Омладине Здраве Србије
 15. Оснива и распушта месне огранке, потврђује избор њихових председника
 16. Прати и усмерава рад месних огранака и одбора и доноси упутство о њиховом раду
 17. Разматра извештаје о раду месних одбора
 18. Организује, заједно са председником одбора, најмање једном месечно састанке са председницима месних огранака
 19. Организује скуп чланства најмање једном у шест месеци и информише чланство о политичком и организационом деловању странке
 20. Именује комисију која организује Скупштину општинског огранка
 21. Врши друге послове одређене овим Статутом

Општински одбор је дужан да изврши све задатке које му одреде Извршни одбор и окружни одбор, о чему председник општинског одбора редовно обавештава окружни одбор и председника Извршног одбора. Општински одбор подноси извештај о свом раду најмање једном у шест месеци, окружном одбору и Извршном одбору, а у аутономним покрајинама и Покрајинском одбору.

Члан 55. Сазивање седница и доношење одлука

Општински одбор може пуноважно да одлучује на седници на којој је присутна већина од укупног броја чланова општинског одбора. Чланови Главног одбора и посланици из општинског огранка, председник општине, заменик председника општине, председник скупштине општине, заменик председника скупштине општине, председник одборничке групе и председник општинског одбора Омладине Странке обавезно се позивају на седнице општинског одбора, гласају, али не улазе у кворум. Одлуке се доносе већином гласова присутних са правом гласа. Седницу општинског одбора сазива председник општинског одбора најмање једном у месец дана. На захтев најмање једне трећине чланова општинског одбора председник је дужан да сазове седницу општинског одбора.

Члан 56. Председник општинског одбора

Председник општинског одбора:

 1. Представља и заступа општински одбор
 2. Руководи организацијом општинског одбора и усклађује деловање општинског одбора
 3. Сазива и руководи седницама општинског одбора
 4. Подноси Скупштини огранка извештај о раду између два заседања
 5. Сазива Скупштину општинског огранка
 6. Спроводи одлуке органа Странке и општинског одбора
 7. Стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате са рачуна општинског одбора и одговара за законитост финансијског пословања општинског одбора
 8. Именује портпарола општинског одбора
 9. Координира рад општинског одбора и одборничке групе
 10. Именује техничког секретара општинског одбора
 11. Одређује послове потпредседнику и члановима општинског одбора
 12. Организује састанке, најмање једанпут месечно, са председницима месних огранака
 13. Обавља и друге послове које му повери општински одбор.

Председник општинског одбора одговоран је за рад општинског одбора, посебно за успех организовања и спровођења изборних активности и за обавештеност чланова и шире јавности о политици и ставовима Странке.

Члан 57. Санкција за одсуствовање са седница

Члану општинског одбора који неоправдано одсуствује са три седнице, престаје мандат у општинском одбору.

Члан 58. Печат

Општински одбор има свој печат – печат општинског одбора. Печат општинског одбора је округлог облика. У средини печата је знак Здраве Србије, испод кога је текст Здрава Србија – Општински одбор, после чега се наводи назив општине или дела општине за који је општински одбор основан.

Члан 59. Градски огранак

У градовима који немају више градских општина градски одбор се организује и функционише по правилима за функционисање општинских одбора. У градовима са две и више градских општина Градски одбор се огранизује и функционише по правилима утврђеним овим Статутом.

Члан 60. Организација Странке у градовима са више градских општина

Градски огранак чине сви чланови Странке са територије града.

Члан 61. Органи градског огранка

Органи градског огранка су:

 1. Скупштина
 2. Градски одбор
 3. Председник Градског одбора
 4. Градски извршни одбор

Члан 62. Скупштина

Скупштина је највиши орган градског огранка и сазива се најмање једном у четири године. Скупштину чине сви чланови са територије града.
Скупштина градског огранка може се организовати и по делегатском принципу. Начин рада Скупштине детаљније се уређује пословником који доноси Извршни одбор. Скупштину градског огранка сазива председник Градског одбора, а изузетно Извршни одбор. Скупштина градског огранка:

 1. Бира и разрешава председника, два потпредседника и чланове градског одбора
 2. Разматра и усваја извештај председника о раду Градског одбора између две седнице
 3. Обавља друге послове из своје надлежности

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова градског огранка. Начин рада и функционисања скупштине градског огранка детаљније се уређују Пословником о раду Скупштине градског огранка, који доноси Извршни одбор.

Члан 63. Избор и разрешење председника, потпредседника и чланова Градског одбора

За избор и разрешење председника, потпредседника и чланова Градског одбора важе правила за избор и разрешење председника и чланова општинског одбора утврђена овим Статутом.

Члан 64. Градски одбор

Градски одбор руководи радом градског огранка између две скупштине. Градски одбор чине председник и потпредседници изабрани на Скупштини, председници градских општинских одбора, изабрани чланови Градског одбора од стране Скупштине, изабрани представници омладине и шеф одборничке групе ЗС у Скупштини града. На скупштини Градског огранка бира се од 15 до 45 чланова Градског одбора. Градски одбор може избором да кооптира највише до 20% од укупног броја чланова које је изабрала Скупштина градског огранка, најраније три месеца после избора Градског одбора. Мандат Градског одбора траје до наредне Скупштине градског огранка. Ако члану Градског одбора изабраном на Скупштини огранка престане чланство у Градском одбору, члан Градског одбора постаје први наредни кандидат који на Скупштини није био изабран у Градски одбор. Градски одбор може да оснује стална и повремена радна тела, ради ефикаснијег обављања послова из своје надлежности.

Члан 65. Надлежност градског одбора

Градски одбор је надлежан да:

 1. Шири идеје и популаризује Програм Странке и њену организацију на целој територији града
 2. Спроводи ставове Странке и одговара за њихово извршење
 3. Одређује политику на градском нивоу, прати њено остварење у локалним органима и о томе извештава Извршни одбор
 4. Утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини града
 5. Утврђује листе кандидата за одборнике у скупштинама градских општина
 6. Усваја листу кандидата за функције у власти на нивоу градских општина
 7. Предлаже Председништву Странке кандидате за посланике, по прибављеном мишљењу градских општинских одбора
 8. Предлаже Председништву странке ступање и иступање из коалиција на градском нивоу, ступање у градске органе и иступање из њих
 9. Бира на предлог председника Градског одбора чланове градског извршног одбора
 10. Организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово извршење
 11. Иницира и организује политичке трибине и друге скупове на својој територији
 12. Учествује у решавању свих локалних проблема
 13. Даје сагласност на активности Градског одбора Омладине
 14. Координира и надгледа рад градских општинских одбора
 15. Даје сагласност Градском извршном одбору за разрешење градског општинског одбора и одлуку одмах обавезно доставља Извршном одбору на потврду
 16. Разматра извештаје градских општинских одбора
 17. Организује заједно са председником Градског одбора најмање једном месечно састанке са председницима градских општинских одбора
 18. Организује скуп чланства најмање једном у шест месеци и информише чланство о политичком и организационом деловању Странке
 19. Именује комисију која организује Скупштину градског огранка
 20. Врши друге послове одређене овим Статутом.

Градски одбор је дужан да изврши све задатке које му одреде Извршни одбор и окружни одбор, о чему председник Градског одбора редовно обавештава окружни одбор и председника Извршног одбора. Градски одбор подноси извештај о своме раду најмање једном у шест месеци, окружном одбору и Извршном одбору, а у аутономним покрајинама и Покрајинском одбору.

Члан 66. Сазивање седница и начин доношења одлука

Политичка странка Здрава Србија је правно лице уписано у Регистар политичких странака. Странку представља и заступа председник/ца Странке. Председник/ца може овластити друга лица да привремено заступају и представљају Странку у складу са овим Статутом, уколико је председник/ца, због обављања других дужности или разлога више силе, спречен да то лично чини. Овлашћења другом лицу да привремено представља странку преноси се на лица која, по хијерерахији, одмах иза председника/це заузимају позицију у Странци.

Члан 67. Председник Градског одбора

Председник Градског одбора:

 1. Представља и заступа Градски одбор
 2. Руководи организацијом Градског одбора и усклађује деловање Градског одбора, као и градских општинских одбора
 3. Сазива и руководи седницама Градског одбора
 4. Подноси Скупштини огранка извештај о раду између два заседања
 5. Сазива Скупштину градског огранка
 6. Спроводи одлуке органа Странке и Градског одбора
 7. Стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате са рачуна Градског одбора и одговара за законитост финансијског пословања Градског одбора
 8. Именује портпарола Градског одбора
 9. Именује техничког секретара Градског одбора
 10. Градском одбору предлаже састав Градског извршног одбора
 11. Сазива и руководи седницама Градског извршног одбора
 12. Координира рад Градског одбора и одборничке групе
 13. Одређује послове потпредседницима и члановима Градског одбора
 14. Организује, најмање једаном месечно, састанке са председницима градских општинских одбора
 15. Обавља и друге послове које му повери Градски одбор.

Председник градског одбора одговоран је за рад Градског одбора, посебно за успех организовања и спровођења изборних активности и за обавештеност чланова и шире јавности о политици и ставовима Странке.

Члан 68. Санкција за одсуствовање са седница

Члану Градског одбора који неоправдано одсуствује са три седнице, престаје мандат у Градском одбору.

Члан 69. Печат

Градски одбор има свој печат – печат градског одбора. Печат Градског одбора је округлог облика. У средини печата је знак Здраве Србије, испод кога је текст Здрава Србија – Градски одбор, после чега се наводи назив града.

Члан 70. Градски извршни одбор

Градски извршни одбор чине председник, потпредседници и чланови које бира Градски одбор на предлог председника Градског одбора.
У састав Градског извршног одбора по функцији улазе председник омладине Градског одбора и шеф одборничке групе у Скупштини Града.

Члан 71. Надлежност Градског извршног одбора

Градски извршни одбор је надлежан да:

 1. Извршава све одлуке Градског одбора и послове које му Градски одбор повери
 2. Предлаже Градском одбору листу кандидата за градске одборнике
 3. Предлаже Градском одобору постављења функционера у органима Града, јавним предузећима и установама
 4. Прати рад функционера у органима Града, јавним предузећима и установама и рад одборничке групе у Скупштини Града и о томе обавештава Градски одбор и Извршни одбор
 5. Прати рад највиших функционера у органима градских општина, јавним предузећима, установама и рад одборничких група на нивоу градских општина и о томе обавештава Градски одбор и Извршни одбор
 6. Утврђује листу кандидата за општинске одборнике градских општина и листу кандидата за друге функције у органима градских општина, јавним предузећима, које предлажу градски општински одбори
 7. Поставља шефа одборничке групе у Скупштини Града
 8. Именује градски изборни штаб и прати организовање изборних штабова градских општинских одбора
 9. Распушта градски општински одбор и разрешава председника општинског одбора уз сагласност Градског одбора и уз потврду Извршног одбора и именује привремени градски општински одбор
 10. Образује стална и повремена радна тела ради ефикаснијег обављања послова из своје надлежности
 11. Иницира и организује политичке трибине и друге врсте акција на територији Града
 12. Изузетно, када то налажу разлози хитности, доноси одлуке из надлежности Градског одбора између две седнице, уз обавезу подношења донете одлуке на потврду Градском одбору на првој наредној седници.

Члан 72. Градски општински одбор

Градски општински одбор оснива се за територију једне градске општине. Мандат градског општинског одбора траје до наредне Скупштине градског општинског огранка. Одредбе овог Статута које се односе на избор органа општинског огранка примењују се и на градске општинске огранке. Градски општински одбор је надлежан да:

 1. Шири идеје и популаризује Програм Странке и њену организацију на целој територији градске општине
 2. Спроводи ставове Странке и одговара за њихово извршење
 3. Одређује политику на нивоу градске општине, прати њено остварење у локалним органима и о томе извештава Градски одбор
 4. Предлаже Градском одбору кандидате за одборнике у скупштини града
 5. Предлаже Градском одбору листу кандидата за одборнике у скупштинама градских општина
 6. Предлаже Градском одбору кандидате за функције у власти на нивоу градских општина
 7. Организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово извршење
 8. Иницира и организује политичке трибине и друге скупове на својој територији
 9. Учествује у решавању свих локалних проблема
 10. Прикупља све информације о локалним приликама и доставља их Градском одбору
 11. Даје сагласност на активности градског општинског одбора Омладине
 12. Координира и надгледа рад месних одбора
 13. Оснива и распушта месне одборе и потврђује избор председника месног одбора
 14. Разматра извештаје месних одбора
 15. Врши друге послове одређене овим Статутом.

Градски општински одбор је дужан да изврши све задатке које му одреде Извршни одбор и Градски одбор, о чему председник градског општинског одбора редовно обавештава Градски одбор и председника Градског одбора. Градски општински одбор подноси извештај о раду најмање једном у шест месеци Градском одбору.

Члан 73. Печат

Градски општински одбор има свој печат. Печат градског општинског одбора је округлог облика. У средини печата је знак Здраве Србије, испод кога је текст „Здрава Србија – Градски општински одбор“ после кога се наводи назив градске општине за коју је градски општински одбор основан.

Члан 74. Месни огранак и месни одбор – Појам, оснивање и послови месног огранка, одбора

Месни огранак чине сви чланови Странке који имају пребивалиште на територији једног или више села, насеља или делова општине, ако општински одбор одлучи да се они организују као месни огранак. Месни одбор чине председник месног огранка и чланови месног огранка које именује председник месног огранка. Месни одбор има 3 до 9 чланова. Општински одбор самостално одлучује о броју чланова потребном за оснивање месног огранка. Месни огранак и месни одбор врше послове који проистичу из Статута, као и послове које им одреди општински одбор.
Послови месног огранка:

 1. Бира председника месног огранка
 2. Усваја план рада месног одбора
 3. Предлаже општинском одбору кандидате за одборнике
 4. Усваја листу кандидата за органе месних заједница са територије месног огранка
 5. Расправља о питањима битним за рад и функционисање Странке на територији месног огранка

Послови месног одбора:

 1. Руководи радом Странке на територији месног огранка
 2. Предлаже месном огранку кандидате за органе месних заједница на територији месног огранка
 3. Спроводи све одлуке општинског одбора

Члан 75. Руковођење месним огранком

Месни огранак има председника месног огранка, односно председника месног одбора кад је у месном огранку основан месни одбор. Председника месног огранка бирају сви чланови Странке присутни на Скупштини месног огранка.

ОМЛАДИНА ЗДРАВЕ СРБИЈЕ

Члан 76. Појам и надлежност

У оквиру Странке организује се Омладина Здраве Србије (ОЗС), као организација чланова Странке млађих од 29 година. Омладина Здраве Србије стално учествује у свим делатностима које организује Странка, спроводи одлуке својих органа и Председништва, Извршног одбора и општинских одбора Странке. Председништво Омладине подноси најмање једном у три месеца Председништву странке извештај о своме раду.

Члан 77. Органи и акти Омладине Здраве Србије

Највиши орган Омладине је Скупштина. Сазивање Скупштине Омладине Здраве Србије и њен рад прописују се Пословником Омладине Здраве Србије. Органи Омладине су и Председништво, председник, Извршни одбор, Савет, покрајински одбори, окружни одбори, градски одбори и општински одбори. Надлежност, избор, трајање и престанак мандата и међусобни однос органа Омладине уређује се Пословником Омладине Здраве Србије. Пословник доноси Скупштина Омладине Здраве Србије. Председништво Омладине Здраве Србије доноси посебне пословнике о раду свих органа Омладине Здраве Србије. Акти Омладине Здраве Србије подлежу одобрењу Председништва странке.

ПОСЛАНИЦИ, ОДБОРНИЦИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ

Члан 78. Посланици

Посланици су чланови Странке који представљају Странку и спроводе њене политичке ставове у Народној скупштини Србије и у покрајинској скупштини.

Члан 79. Услови за кандидовање посланика

При предлагању и избору кандидата за посланике обавезно се узимају у обзир рад у Странци, углед који кандидат ужива у средини у којој живи, углед који ужива у стручним круговима, моралне особине, организационе и политичке способности и здравствено стање. Услове које морају да испуне кандидати за посланике детаљније прописује Председништво.

Члан 80. Кандидовање за посланике

Изборне листе за посланике у Народној скупштини Србије усваја у целини Главни одбор, на предлог Председништва, које при предлагању има у виду предлоге општинских одбора. Код одређивања посланика обавезно је поштовање редоследа на изборној листи Странке.
Ако посланику мандат престане пре времена, новог посланика одређује Председништво, независно од редоследа на изборној листи, према закону. Изборне листе покрајинских посланика усваја Покрајински одбор. Покрајински одбор одређује и новог покрајинског посланика ако посланику мандат престане пре времена на које је изабран, независно од редоследа на изборној листи, према закону.

Члан 81. Председник посланичке групе

Посланичком групом у Народној скупштини Србије руководи председник посланичке групе, кога бира Председништво, на предлог председника Странке. Председника покрајинске посланичке групе бира Покрајински одбор. Председник посланичке групе дужан је да најмање једном у шест месеци подноси Председништву, односно Покрајинском одбору извештај о раду скупштине и сваког посланика.

Члан 82. Обавезе посланика, одборника и других функционера

Посланици, одборници и сви други функционери у органима власти, јавним предузећима и установама дужни су да стално учествују у деловању Странке, шире њене идеје и организацију на терену, спроводе одлуке Странке, да личним угледом и радом придобијају нове симпатизере и да преко медија популаришу идеје и политику Странке. Обавезе посланика и других функционера у органима власти, јавним предузећима и установама у Србији детаљније прописује Председништво, а обавезе покрајинских посланика, одборника и других покрајинских и локалних функционера детаљније прописује Извршни одбор. Посланици и сви плаћени функционери у органима власти, јавним предузећима и установама дужни су да материјално помажу Странку, према правилнику који доноси Извршни одбор.

Члан 83. Неспојивост функција

Чланови Странке који су функционери у органима власти, јавним предузећима и установама дужни су да се придржавају уставних и законских правила који уређују неспојивост функција и спречавање сукоба интереса. Нико не може истовремено да буде функционер у два или више централна или територијална органа Странке, осим у случајевима предвиђеним Статутом. Неспојивост функција унутар Здраве Србије уређује се правилником који доноси Председништво.

Члан 84. Одборници

Одборници су чланови Странке који представљају Странку и залажу се за њене политичке ставове у локалним скупштинама. Листу кандидата за одборнике утврђује општински, односно Градски одбор. Листа кандидата мора бити оверена печатом Странке.

Члан 85. Учешће у локалним органима власти

О ступању и иступању из коалиције на локалном нивоу, ступању у локалне органе и иступању из њих одлучује Председништво на предлог Извршног одбора, а о расподели функција у локалним органима, јавним предузећима и установама одлучује општински одбор, односно Градски одбор, на заједничкој седници са одборничком групом на предлог председника општинског одбора. Листа кандидата за све функције на локалном нивоу мора бити оверена печатом Странке. Функционери у локалним органима, јавним предузећима и установама, дужни да о свим битним питањима из своје надлежности консултују општински одбор, односно Градски одбор. Одборници су дужни да пре сваке седнице скупштине о битним питањима консултују општински одбор, односно Градски одбор, а председник одборничке групе и окружни одбор.

АДМИНИСТРАЦИЈА СТРАНКЕ

Члан 86.

Административно-техничке послове за централне органе Странке врши секретаријат Странке, којим руководи секретар Странке. Административно-техничке послове територијалних органа Странке и њихових радних тела врше њихови технички секретари, које постављају председници тих територијалних органа. Технички секретар не може имати никакве политичке функције у Странци.

4. ДЕО СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СТРАНКЕ И НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 87. Средства за финансирање активности Здраве Србије

Средства за финансирање странке су:

 1. Средства из јавних извора која чине средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета локалне самоуправе
 2. Средства из приватних извора која чине: чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од имовине странке, легати

Висина и начин плаћања чланарине и прилога чланова Странке, функционера Странке на функцијама у органима власти уређује се посебним актом Извршног одбора у складу са Статутом.

Члан 88. Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Странке и дужан је да о свим уоченим неправилностима извести председника и Председништво Странке. Надзорни одбор има три члана које бира Главни одбор, на предлог председника Странке. Мандат Надзорног одбора траје четири године. Одлуке се доносе јавним гласањем већином од укупног броја чланова Надзорног одбора. Сваки члан Странке има право да се упозна са приходима и расходима.

5. ДЕО ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89. Престанак рада политичке странке Здрава Србија

Рад Странке престаје одлуком Скупштине, на предлог Главног одбора или председника Странке, као и у другим случајевима предвиђеним законом. У случају престанка рада, сва имовина Странке прелази у власништво Српске православне цркве.

Члан 90. Ступање Статута на снагу

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања. У Чајетини, 01.02.2019 године.